دپارتمان

  1. دپارتمان کارآفرنی و ایده پردازی
  2. دپارتمان منابع سازمانی 
  3. دپارتمان مدیریت و رهبری 
  4. دپارتمان تبلیغات و برندینگ
  5. دپارتمان مدیریت استراتژیک
  6. دپارتمان تولید و عملیات
  7. دپارتمان حسابداری و مدیریت مالی
  8. دپارتمان بازاریابی و فروش
  9. دپارتمان منابع انسانی