دپارتمان سرمایه انسانی

 

دپارتمان سرمایه انسانی گروه مشاورین سینا تدبیر:


دپارتمان سرمایه انسانی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه ارزیابی منابع انسانی
2- کارگروه برنامه ریزی شغلی
3- کارگروه حقوق کار و تامین اجتماعی.