دپارتمان حسابداری و مدیریت مالی


دپارتمان حسابداری و مدیریت مالی گروه مشاورین سیناتدبیر:

دپارتمان حسابداری و مدیریت مالی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه ارزیابی اقتصادی
2- کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری
3- کارگروه مدیریت مالی
4- کارگروه حسابداری و امور مالیاتی.