دپارتمان منابع سازمانی


دپارتمان منابع گروه مشاورین سینا تدبیر:

دپارتمان منابع سازمانی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن رسیدگی به مشکلات شما عزیزان نموده‌است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدمات مخصوص را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه طراحی ساختار سازمانی
2- کارگروه نرم‌افزاری منابع سازمانی
3- کارگروه فرآند ها و روش ها.