دپارتمان مدیریت استراتزیک


دپارتمان مدیریت استراتژیک گروه مشاوران سینا تدبیر:


دپارتمان مدیریت استراتژیک، به کار گروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاوران سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده است و با توجه به موضوع و خواست مراجعه کننده، هر یک از این کارگروه ها خدمات مخصوصی را ارایه مینمایند.
کار گروه های این دپارتمان شامل :
1- کار گروه برنامه ریزی استراتژیک
2- کارگروه تفکر استراتژیک
3- کارگروه استراتژی عملیاتی