دپارتمان تبلیغات و برندینگ

 

دپارتمان تبلیغات و برندینگ گروه مشاورین سینا تدبیر:

 
دپارتمان تبلیغات و برندینگ، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم شده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه تبلیغات
2- کارگروه برندینگ
3- کارگروه بسته بندی.