دپارتمان کارآفرینی و ایده پردازی


    دپارتمان کارآفرینی و ایده پردازی گروه مشاورین سینا تدبیر:

دپارتمان کارآفرینی و ایده پردازی، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان تقسیم گردیده است. گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌است و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه کارآفرینی
2- کارگروه ایده پردازی
3- کارگروه استارتاپ
4- کارگروه ارزیابی فنی.