دپارتمان تولید و عملیات


   دپارتمان تولید و عملیات گروه مشاورین سینا تدبیر:

دپارتمان تولید و عملیات به کارگروه‌های مختلفی تقسیم میشود که پس از برگزاری اتاق فکر و تشخیص کارگروه مربوطه درخصوص موضوع مراجعه کننده، دوره مشاوره و آموزش آغاز خواهد شد.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه مدیریت تولید
2- کارگروه کنترل کیفیت
3- کارگروه مهندسی محصول
4- کارگروه مدیریت کارخانه.