دپارتمان مدیریت و رهبری

دپارتمان مدیریت و رهبری گروه مشاورین سینا تدبیر:
دپارتمان مدیریت و رهبری، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع مشکلات مراجعه کنندگان تقسیم شده است، که گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌اند و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی ارایه مینمایند.
کارگروه های این بخش شامل:
1- کارگروه مدیریت عمومی
2- کارگروه رهبری
3- کارگروه تعالی سازمانی.