دپارتمان بازاریابی و فروش

دپارتمان بازاریابی و فروش گروه مشاورین سینا تدبیر:
دپارتمان بازاریابی و فروش، به کارگروه های مختلفی بسته به نوع نیاز مراجعه کنندگان که با توجه به اطلاعات و سوابق مدیران طبقه بندی شده است، تقسیم گردیده است. که گروه مشاورین سینا تدبیر با تقسیم این دپارتمان به کارگروه های مختلف سعی در آسان کردن مشکلات شما نموده‌اند و با توجه به موضوع مراجعه کننده ، هریک از این کارگروه ها خدماتی را ارایه مینمایند.
کارگروه های این دپارتمان شامل:
1- کارگروه بازاریابی
2- کارگروه فروش
3- کارگروه بازرگانی خارجی
4- تجارت الکترونیک..