دکتر منصوره زاغری تفرشی (دکترای مدیریت پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)  26 سال تجربه کاری
دکتر بابک بهبودی (دکترای مدیریت اجرایی DBA، دانشگاه آمریکایی دبی) 12 سال تجربه کاری
دکتر وحید قربانی (دکترای منابع انسانی ، دانشگاه علامه طباطبایی) 15 سال تجربه کاری
دکتر مصطفی صفاری (دکترای اقتصاد سنجی ، دانشگاه علامه طباطبایی) 23 سال تجربه کاری
مسعود عیوضی (فوق لیسانس MBA گرایش مدیریت استراتژیک)   21 سال تجربه کاری
محمد دانشگر (لیسانس مدیریت دولتی ، پیام نور) 26 سال تجربه کاری