ماموریت گروه بین المللی مشاوران سینا تدبیر

هدایت کارآفرینان به سوی فرآیندهای بهبود مستمر (CIP) و توسعه و تعالی کسب و کار و کارهای دانش محور، تبدیل ایده علمی به طرح اقتصادی و اشتغال‌زا براساس دانش مدیریت، هدایت صاحبان کسب و کار برای دستیابی به برترین راه‌کارهای مالی و اقتصادی و آشنا نمودن فعالین اقتصادی با قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار و چگونگی همسویی با قوانین مرتبط یاد شده.


تکنیک های خلاقیت

 

تکنیک های خلاقیت به عنوان ابزاری برای رشد خلاقیت و افزایش توان حل خلاق مسئله کمک شایانی به توان فرد در تمام مراحل خلاقیت و فرآیند حل خلاق مسئله می‌نماید.ادامه مطلب..

 
گروه مشاوران
دکتر سید مصطفی صفاری

دکتر منصوره زاغری تفرشی
 دکتر مسعود عیوضی

   دکتر بابک بهبودی
   دکتر وحید قربانی

دکتر رضا زاغری تفرشی
 
 
دپارتمان